Edward-Buchanan-Sansovino6-9523

Slug: Sansovino6
Story Summary: Edward Buchanan, designer and founder of knitwear label Sansovino 6 in Milan

Photo by Valerio Mezzanotti for The New York Times